Obchodní podmínky

 I. ÚčelX.  Převzetí zboží
 II. Vymezení základních pojmů uvedených v obchodních podmínkách XI. Doklady vztahující se ke zboží
 III. Objednávka XI.  Nabytí vlastnického práva
 IV. Podmínky uzavření kupní smlouvy a předmět kupní smlouvy XII.  Odpovědnost za vady
 V. Kupní cena XIII.  Záruka za jakost
 VI. Způsob úhrady kupní ceny XIV. Náhrada škody
 VII. Termín plnění XV.
Závěrečná ustanovení
 VIII. Balení zboží  


I.

Účel

 

Tyto obchodní podmínky byly vytvořeny k účelu jednání a uzavírání kupních smluv s obchodními partnery obchodní firmy PAPERA s.r.o., při dodávkách zboží ze sortimentu internetového obchodu na adrese http://www.paperahome.cz.

 

II.

Vymezení základních pojmů uvedených v obchodních podmínkách

 

1. Prodávajícím se rozumí obchodní firma PAPERA s.r.o.

 

2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která v souladu s těmito podmínkami objedná formou objednávky u obchodní firmy PAPERA s.r.o. zboží.

 

3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou specifikovány v cenících obchodní firmy PAPERA s.r.o., popřípadě v individuálních cenících vedených na internetových stránkách obchodní firmy PAPERA s.r.o.  pro příslušného kupujícího.

 

4. Plněním se rozumí zboží dodávané obchodní firmou PAPERA s.r.o. v souladu s jejím předmětem podnikání.

 

5. Individuální nabídka se rozumí jednání mezi prodávajícím a kupujícím, jehož výsledkem je stanovení odlišných podmínek dodávání zboží od ustanovení uvedených v těchto obchodních podmínkách a to zejména stanovení cen, kredit limitů, lhůty splatnosti faktury apod.

 

6. Kredit limit určuje maximální objem nesplacených pohledávek kupujícího u obchodní firmy PAPERA s.r.o. a tento kredit limit určuje obchodní firma PAPERA s.r.o. na základě platební kázně kupujícího a finanční bonity kupujícího.

 

7. Zpracování objednávky se rozumí zapracování objednávky do systému obchodní firmy PAPERA s.r.o.

 

8. Splněním obchodní firmou PAPERA s.r.o. je okamžik předání zboží kupujícímu.

 

9. Dopravce se rozumí ten, který se zavazuje odesilateli smlouvou o přepravě věci, že přepraví věc /zásilku/ z určitého místa /místo odeslání/ do určitého jiného místa /místo určení/.

 

10. Prodlení dlužníka je, jestliže dlužník nesplní řádně a včas svůj závazek, a to až do doby poskytnutí řádného plnění nebo do doby, kdy závazek zanikne jiným způsobem. Dlužník není v prodlení, pokud nemůže splnit svůj závazek v důsledku prodlení věřitele.

 

11. Prodlení věřitele je, jestliže věřitel v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z kupní smlouvy nepřevezme řádně nabídnuté plnění nebo neposkytne spolupůsobení nutné k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek.

 

III.

Objednávka

 

1. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího učiněný vůči obchodní firmě PAPERA s.r.o. s cílem obdržet od této obchodní firmy plnění. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním obchodní firmou PAPERA s.r.o. v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v celém rozsahu, pokud je objednávka splněna pouze z části, došlo k uzavření kupní smlouvy pouze v tomto rozsahu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

 

2. Objednávka může být společnosti PAPERA s.r.o. doručena pouze prostřednictvím internetového obchodu společnosti PAPERA s.r.o.

 

3. Při objednání prostřednictvím internetového obchodu je zákazník povinen uvádět pravdivé a úplné údaje. Bez řádného vyplnění požadovaných údajů je objednávka považována za neúplnou a společnost PAPERA s.r.o. není povinna ji přijmout.

 

.

 

4. Kupující je oprávněn zrušit nevyřízenou objednávku, kterou již doručil obchodní firmě PAPERA s.r.o. pouze v případě, když tato objednávka ještě nebyla vyřízena a musí tak učinit vždy písemnou formou.

 

5. Obchodní firma PAPERA s.r.o. je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči obchodní firmě PAPERA s.r.o. splatné ke dni plnění na základě objednávky kupujícího nebo má překročený kredit limit stanovený obchodní firmou PAPERA s.r.o.

 

IV.

Podmínky uzavření kupní smlouvy a předmět kupní smlouvy

 

1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetových stránkách na adrese http://www.paperahome.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

 

V.

Kupní cena

 

1. Kupní cena musí být smluvními stranami dohodnuta. Dohodnutou kupní cenou se rozumí cena, která je uvedena internetových stránkách na adrese http://www.paperahome.cz., která platí v době, kdy je objednávka prodávajícího doručena obchodní firmě PAPERA s.r.o. Na faktuře bude uvedena takto dohodnutá kupní cena.

 

2. Ceny uvedené u zboží jsou včetně DPH v sazbě vyplývající z platných právních předpisů.

 

VI.

Způsob úhrady kupní ceny

 

1. Způsob úhrady kupní ceny:

 

- platba v hotovosti dobírkou při přebírání zboží od doručovatele; zboží kupující hradí v hotovosti řidiči dopravní společnosti PPL nebo poštovnímu doručovateli,

- platba prostřednictvím platební karty

 

 

VII.

Termín plnění

 

1. Termín plnění bude dohodnut mezi smluvními stranami v kupní smlouvě, a pokud v kupní smlouvě nebude dohodnut platí, že termínem plnění je termín uvedený v bodě VII. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

 

2. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne do 17 hodin budou expedovány následující pracovní den přepravci (pokud je všechno zboží skladem). Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.

 

3. Objednávky přijaté v průběhu pracovního dne po 17 hodině a objednávky přijaté mimo pracovní dny budou expedovány přepravci do dvou pracovních dnů (pokud je všechno zboží skladem) nebo budou připraveny k osobnímu odběru. Jestliže zboží skladem není, prodávající o tom bude ihned kupujícího informovat.

 

 

VIII.

Balení zboží

 

1. Obchodní firma PAPERA s.r.o. je povinna zabalit nebo opatřit zboží pro přepravu způsobem stanoveným v kupní smlouvě.

 

2. Neurčuje-li kupní smlouva, jak má být zboží zabaleno nebo opatřeno pro přepravu, je obchodní firma PAPERA s.r.o. povinna zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku, nebo nelze-li tento způsob určit, způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

 

IX.

Převzetí zboží

 

1. Kupující, ve smyslu § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má možnost vrátit prodávajícímu zboží, které si omylem objednal do 14 dnů ode dne, kdy zboží převzal v případě, že toto zboží je zjevně nepoužité, nepoškozené, je zabaleno v originálním nepoškozeném obalu a je doložen doklad o nabytí vlastnictví ke zboží. Právo vrátit zboží se nevztahuje na zboží upravené podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu nebo podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

2. O tom, že kupující chce zboží vrátit prodávajícímu, musí kupující písemně a bez zbytečného odkladu po převzetí zboží informovat prodávajícího, nejdéle však poslední den stanovené lhůty a s prodávajícím dohodnout způsob vrácení tohoto zboží a způsob vrácení uhrazené kupní ceny za toto zboží.

 

3. Uplatní-li kupující právo dle čl. IX. 1. má společnosti PAPERA s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Společnost PAPERA s.r.o. je zároveň povinna vrátit kupujícímu uvedenému v čl. IX. 1. Zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

X.

Doklady vztahující se ke zboží

 

1. Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady /například záruční listy, návody k použití zboží, ., jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží, jakož i další doklady stanovené v kupní smlouvě.

 

XI.

Nabytí vlastnického práva

 

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

XII.

Odpovědnost za vady

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.

 

 

 

XIII.

Záruka za jakost

 

1. Obchodní firma PAPERA  s.r.o. poskytuje záruku za jakost zboží po dobu dvou let ode dne dodání zboží s výjimkou potravinářského zboží, pro které platí záruční doba uvedená na obalu tohoto zboží udaná výrobcem zboží a s výjimkou zboží, pro které platí záruční doba delší jak dva roky. O delší záruční době jak dva roky je povinen prodávající kupujícího informovat a prokazatelně mu předat doklad o této záruční době. Je-li obchodní firma PAPERA s.r.o. povinna odeslat zboží, běží záruční doba ode dne dojití zboží do místa určení.

 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá obchodní firma PAPERA s.r.o.

 

3. Odpovědnost obchodní firmy  PAPERA s.r.o. za vady, na něž se vztahuje záruku za jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobila je obchodní firma PAPERA s.r.o. nebo osoby, s jejichž pomocí obchodní firma  PAPERA s.r.o. plnila svůj závazek.

 

4. Reklamace musí být písemná a musí být prokazatelně doručena obchodní firmě  PAPERA s.r.o. a musí obsahovat popis vady, popřípadě popis, jak se vada projevuje, označení osoby kupujícího oprávněného reklamovat toto zboží, telefonní spojení na tuto osobu a reklamace musí být touto oprávněnou osobou podepsána. K reklamaci musí být přiložen doklad o nabytí vlastnictví ke zboží a zboží musí být zabaleno v originálním nepoškozeném obalu.

 

5. Po přijetí reklamace obchodní firmou PAPERA s.r.o. bude tato prokazatelně předána zaměstnanci pověřenému vyřízením reklamace, který se ihned spojí s reklamujícím kupujícím a při vyřizování reklamace si bude počínat tak, aby zamezil případnému způsobení dalších škod a reklamaci vyřídil bez zbytečného odkladu. Určený zaměstnanec obchodní firmy PAPERA s.r.o. se spojí s kupujícím, který písemně reklamoval dodané zboží bez zbytečného odkladu a to nejpozději do dvou pracovních dnů a společně se dohodnou na nejvhodnějším způsobu postupu a vyřízení reklamace.

 

XIV.

Náhrada škody

 

Kdo poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinen nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

 

XV.

Závěrečná ustanovení

 

1. Právní vztahy založené na základě obchodních podmínek se posuzují podle obchodních podmínek platných v době vzniku těchto právních vztahů.

 

3. Prodávající a kupující se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto obchodních podmínek především dohodou a teprve v případě neúspěšnosti smírného řešení vzniklých sporů, jsou strany oprávněny obrátit se na příslušný soud.

 

4. Tyto obchodní podmínky upravující uzavírání kupních smluv byly schváleny valnou hromadou společníků obchodní firmy PAPERA s.r.o. dne 1. 8. 2013 a změněny mohou být stejným způsobem, jakým byly schváleny.

 

 

Ve Svitavách dne 1. 8. 2013

ABECEDNÍ REJSTŘÍK     A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - CH
 - I
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - O
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - V
 - W
 - X
 - Y
 - Z
0 položky 0,00

Obsah košíku

V košíku nemáte žádné položky

Nápověda
Přihlásit Registrace uživatele Vše o nákupu
Zákaznický servis: +420 461 541 078
Přihlašovací jméno:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?

PAPERA s r.o.

akce právě probíhá ...